WaterKEY S.S.
Warszawa
PLANOWANIE ODNOWY SIECI - WODOCIĄGOWYCH "POS-W wersja 2"

POS-W to oprogramowanie - moduł obliczeniowy wraz z bazą danych - umożliwijące  obliczenie uzasadnionych ekonomicznie progów interwencji wyminy pojedynczych przewodów wodociągowych na obszarach miejskich, wiejskich i przemysłowych. Dla lokalnych warunków eksploatacji sieci  oblicza krytyczną liczbę uszkodzeń -KLU (awarie/km*rok), przy której należy dokonać wymiany odcinka. Jest to kluczowa informacja dla użytkownika sieci wodociągowej. Zapobiega powstawaniu tzw. wycieków finansowych.

Oprogramowanie w  najnowszej wersji (POS-W w. 2)  wyposażone jest również w:
- moduł obliczający krytyczą liczbę uszkodze
ń (KLU), przy której należy wymienić odcinek/sieć również w przypadku braku danych historycznych o pojawiających się awariach,
- określa KLU przy danym poziomie strat z uszkodzeń i strat do gruntu,
- określa KLU przy danym koszcie nie sprzedanej wody w czasie trwania naprawy odcinka sieci.
- umozliwia kopiowanie obliczeń do RAPORTÓW.

Oprogramowanie to jest niezbędnym narzędziem każdego dostawcy wody przy planowaniu remontów kapitalnych sieci wodociągowej i służy do bieżącej kontroli jej modernizacji w celu osiągania najniższej ceny dostarczanej wody.

     Minimalne wymagania dla oprogramowania POS-W w.2:
     - system operacyjny Microsoft Windows 32-bitowy,,
     - ekran o rozdzielczo
ści co najmniej - 1024x768,
     - przegl
ądarka internetowa np. IE (nie jest to wymóg konieczny),
     - mysz.
Program mo
że działać na systemach 64-bitowych, po pewnych modyfikacjach dokonanych przez użytkownika.

Zamówienia oprogramowania należy dokonywać elektronicznie na adres:
office{małpka}ecoreg.pl

Oprogramowanie jest dostarczane droga elektroniczną. KLUCZ INSTALACYJNY + Eko-FAKTURA - po zarejestrowaniu na koncie wpłaty - wysyłane są również w postaci elektronicznej na wskazany w ZAMÓWIENIU adres e-mail ostatecznego użytkownika oprogramowania.

Uprzejmie p
rosimy w ZAMÓWIENIU nie wpisywac ogólnego adresu emailowego sekretariatu lub BOK - gdyż nie jest to ostateczny użytkownik oprogramowania. Może to byc adres emailowy działu lub konkretnej osoby odpowiedzialnej za transakcję (odbiór Eko-Faktury) oraz użytkowanie programu POS-W. Ten emailowy adres będzie przeznaczony w przyszłości do informowania użytkowników POS-W o nowych wersjach oprogramowania.

Czym jest Eko-FAKTURA?
[zgodnie z decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FSK 1444/09) z dnia 20 maja 2010
w sprawie możliwości wysyłania faktur nie pocztą tradycyjną a e-mailem (np. w formacie PDF)
Sąd dopuścił taką możliwość pod warunkiem, że faktura będzie wydrukowana przez jej odbiorcę. Aktualnie faktura nie musi posiadać ani pieczęci ani podpisu wystawiającego fakturę.
Eko-faktura jest elektronicznym obrazem faktury papierowej - gotowym do wydruku plikiem PDF dostarczonym za pośrednictwem poczty elektronicznej, która po wydrukowaniu nie różni się niczym od faktury papierowej].
Zapraszamy do zakupu oprogramowania POS-W !
Wyznacz:
- najta
ńszy moment wymiany dla analizowanego odcinka sieci (KLU2 - rytyczna liczbę awarii),
- na tej podstawie przygotuj optymalny rozklad remontów,

sieci miejskie
sieci wiejskie
sieci przemysłowe..
.
1,34 awarii/km*rok?
1,79 awarii/km*rok?
2,52 awarii/km*rok?
3,28 awarii/km*rok?
2010?
2019?
2012?
2013?
2025?
program remontów
program modernizacji
POS-W w.2  - program do wyznaczania natjańszego momentu wymiany odcinków sieci (dla potrzeb wymiany lub odnowy przewodów)  w lokalnych warunkach eksploatacji sieci wodociągowej...
Dla miejskich i wiejskich sieci wodociągowych!!! POS-W  w. 2 do obliczeń krytycznej liczby uszkodzeń (KLU)...
TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
POS-W w.2
ECOREG w.2
Copyright ©
2006-20
22
by WaterKEY
All Rights reserved