Program ECOREG w. 2 do ograniczania strat finansowych z uszkodzeń sieci wodociągowej i towarzyszących im wycieków


ECOREG w.2 umo
żliwia ograniczanie strat  z uszkodzeń sieci (wycieków) i optymalizuje
prac
ę z nimi w celu uzyskania jak najniższej ceny sprzedaży wody.
Jest on pomocny tak
że przy wyszukiwaniu uszkodzeń.
WaterKEY S.S.
Warszawa
TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
Zapraszamy do zakupu oprogramowania ECOREG !
Copyright ©
2006-20
22
by WaterKEY
All Rights reserved

POS-W w.2
ECOREG w.2
ECOREG to oprogramowanie - moduł obliczeniowy wraz z bazą danych - umożliwijące  obliczenie uzasadnionych ekonomicznie progów interwencji - wyszukiwania uszkodzeń na obszarach miejskich, wiejskich i przemysłowych sieci wodociągowych. Oblicza ono w szczególności współczynnik KORZYŚCI/KOSZTY dla każdej sieci w celu zapobieżenia wyciekom finansowym.

ECOREG posiada równiez inne moduły - pomagające ograniczać straty wody.

Oprogramowanie to jest niezbędnym narzędziem każdego dostawcy wody przy planowaniu wyszukiwań wycieków w sieci wodociągowej i ograniczaniu wycieków finansowych.

     Minimalne wymagania dla oprogramowania ECOREG w.2:
     - system operacyjny Microsoft Windows 32-bitowy,
     - ekran o rozdzielczo
ści co najmniej - 1024x768,
     - przegl
ądarka internetowa np. IE (nie jest to wymóg konieczny),
     - mysz.
Program mo
że działać na systemach 64-bitowych, po pewnych modyfikacjach dokonanych przez użytkownika.


Zamówienia oprogramowania należy dokonywać elektronicznie na adres:
office{małpka}ecoreg.pl

Oprogramowanie jest dostarczane droga elektroniczną. KLUCZ INSTALACYJNY + Eko-FAKTURA - po zarejestrowaniu na koncie wpłaty - wysyłane są równiez w postaci elektronicznej na wskazany w ZAMÓWIENIU adres e-mail ostatecznego użytkownika oprogramowania.

Uprzejmie p
rosimy w ZAMÓWIENIU nie wpisywac ogólnego adresu emailowego sekretariatu lub BOK - gdyż nie jest to ostateczny użytkownik oprogramowania. Może to byc adres emailowy działu lub konkretnej osoby odpowiedzialnej za transakcję (odbiór Eko-Faktury) oraz użytkowanie programu POS-W. Ten emailowy adres będzie przeznaczony w przyszłości do informowania użytkowników POS-W o nowych wersjach oprogramowania.

Czym jest Eko-FAKTURA?
[zgodnie z decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FSK 1444/09) z dnia 20 maja 2010
w sprawie możliwości wysyłania faktur nie pocztą tradycyjną a e-mailem (np. w formacie PDF)
Sąd dopuścił taką możliwość pod warunkiem, że faktura będzie wydrukowana przez jej odbiorcę. Aktualnie faktura nie musi posiadać ani pieczęci ani podpisu wystawiającego fakturę.
Eko-faktura jest elektronicznym obrazem faktury papierowej - gotowym do wydruku plikiem PDF dostarczonym za pośrednictwem poczty elektronicznej, która po wydrukowaniu nie różni się niczym od faktury papierowej].
Dla miejskich i wiejskich sieci wodociągowych!!! ECOREG w. 2 do ograniczania strat finansowych z uszkodzeń sieci!.